Alle bydraes deur Vic

Sewendedag Adventiste Kerk, ‘n Skriftuurlike Perspektief. Deel 4

Omrede die Sewendedag Adventiste Kerk nie ‘n skriftuurlike onderskeid tussen die Kerk en Israel tref nie maak hulle die fout deur om fasette wat slegs vir die Dispensasie van die Wet gegeld het met die fasette wat slegs vir die Dispensasie van die Kerk/Genade geld te vermeng. Daarbenewens maak hulle nie van gesonde beginsels van eksegese gebruik om hulle leerstelling oor eindtydse gebeure (eskatologie) te bepaal nie, en verdraai sodoende die Bybelse leerstelling van eindtydse gebeure wat die leerstelling van Israel as God se verbondsvolk insluit. So ontneem hulle, hulle lidmate van een van die duidelikste tekens dat ons die einde van die Kerk Dispensasie vinnig nader en maak dit vir hulle moeilik om die gebeure wat ons nou rondom Israel (en die wêreld) waarneem korrek te interpreteer. Die hervestiging van Israel in hulle land, waar hulle die verskriklike oordele van die Verdrukking afwag, en waarna hulle weer as volk met God versoen sal word, word sodoende heeltemal deur die Sewendedag Adventiste geïgnoreer. Omrede Sewendedag Adventiste verkeerdelik die kerk met die volk Israel vereenselwig gee dit daartoe aanleiding dat hulle die Wet van Moses, wat sabbatsonderhouding insluit, met die Wet van Christus verwar en kyk sodoende die feit die Here Jesus Christus ons Sabbatsrus is heeltemal mis. Die Sewendedag Adventiste se hele leerstelling van Saterdag sabbatsonderhouding is dus op totaal verkeerde aanname gebaseer omrede hulle verkondig dat die kerk ‘n voortsetting van Israel is. Die leser word ten sterkste aangeraai om die artikel “Het die Kerk die volk Israel as God se Verbondsvolk vervang?” sorgvuldig deur te lees, waar daar vanuit die skrifte bewys word dat die Kerk nie Israel is nie, maar eerder ‘n hele nuwe entiteit is wat op pinksterdag ontstaan het. Die leser word ook aangeraai om die artikel “ Die Sabbatdag Kontroversie” te lees waarin ook baie belangrike inligting te vinde is en wat nie noodwendig in hierdie artikel herhaal sal word nie.

Lees meer Sewendedag Adventiste Kerk, ‘n Skriftuurlike Perspektief. Deel 4

Sewendedag Adventiste Kerk, ‘n Skriftuurlike perspektief. Deel 3

Sewendedag Adventiste, net soos die Jehova Getuies, verkondig die dwaalleerstelling van sieleslaap en uiteindelike totale uitwissing van alle ongeredde mense. (annihilationiste/uitwissingsgesindes). Hulle glo nie dat ongelowiges vir ewig in ‘n bewustelike toestand van smart in die poel van vuur sal deurbring nie, maar eerder dat hulle heeltemal vernietig sal word. Hulle maak daarop aanspraak dat die betekenis van “siel” (Hebreeus “nephesh”) na die hele mens as ‘n onskeibare eenheid verwys en dat ‘n mens se siel nie bewustelik apart van sy fisiese liggaam kan bly voortbestaan nie. Sewendedag Adventiste glo dus dat God die mens nie met ‘n nie-stoflike faset (gees en siel) geskape het wat apart van sy stoflike liggaam voortbestaan nie. Volgens hulle is die hele persoon (sy stoflike, asook sy nie-stoflike fasette) ‘n lewende siel. Die persoon wat tot sterwe gekom het lê dus onbewustelik in die graf. Hulle gebruik byvoorbeeld Genesis 2:7 wat kontekstueel na die hele menslike wese, insluitende sy fisiese aspek verwys, om hulle leerstelling te regverdig, naamlik:
Gen.2:7 “En die HERE God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens ‘n lewende siel geword.”
In hierdie opsig wend hulle die term “siel” kontekstueel korrek aan, deurdat die term lewende “siel” in hierdie konteks die hele mens, naamlik sy stoflike, sowel as sy nie-stoflike aspekte insluit. Maar dan maak hulle hulleself aan bewustelike ongeoorloofde identiteitsoordrag skuldig, deurdat hulle hierdie spesifieke betekenis vir die term “siel” na alle gevalle waar die term “siel” in die Bybel voorkom oor te dra sonder om die spesifieke konteks waarin die term “siel” in voorkom in ag te neem.

Lees meer Sewendedag Adventiste Kerk, ‘n Skriftuurlike perspektief. Deel 3

Sewendedag Adventiste Kerk, ‘n Skriftuurlike perspektief. Deel 2

Soos ons in die vorige artikel waargeneem het, beskou die Sewendedag Adventiste Ellen G White se profetiese uitlatings as gesaghebbend omrede hulle haar as ‘n boodskapper van God bestempel. Hulle sal hierdie feit nie openlik erken nie, maar dit is ‘n feit dat hulle die Bybel deur die verwysingsraamwerk van Ellen G White filtreer, en dan die skrifte buite konteks aanhaal en verdraai om by haar verwysingsraamwerk in te pas. Sewendedag Adventisme is ‘n valse godsdiensstelsel wat menslike werke die bepalende faktor in ‘n persoon se verlossing maak, en in hierdie opsig verkondig hulle ‘n ander evangelie (valse evangelie/werke evangelie) waarteen Paulus ons so sterk in Galasiërs gewaarsku het. Al mag die normale lidmaat van die Sewendedag Adventiste Kerk nie noodwendig daarvan kennis dra nie, versteek die leierskap van die Adventiste kerk hulle valse (en selfs godslasterlike) godsdiensstelsel agter Christelike terme weg. Met die skryf van hierdie artikel sal hierdie feit duidelik gedemonstreer word. Om hierdie rede is dit belangrik dat ons na hulle leerstelling van die ondersoekende oordeel gaan kyk en met die skrifte vergelyk.

Lees meer Sewendedag Adventiste Kerk, ‘n Skriftuurlike perspektief. Deel 2

Sewendedag Adventiste Kerk, ‘n skriftuurlike perspektief. Deel 1

Die Sewendedag Adventiste Kerk gaan uit hulle pad uit om te demonstreer dat hulle ware Bybelse Christenskap bevorder. Indien mens egter mooi na hulle leerstellings gaan kyk, dan merk mens dat hulle leerstelling drasties van ware Bybel se Christenskap afwyk. Die gevaarlikste vorm van dwaalleer is wanneer die waarheid op ‘n baie subtiele wyse verander word. Ons moet onthou dat dit moeilik is om mense met groot en openlike leuens te verly. Satan weet dat dit moeilik is om mense met opsigtelike leuens te verlei, maar wanneer daardie leuens op ‘n subtiele wyse van die waarheid afwyk, dan word daardie leuens maklik deur mense aanvaar. Die skrifte verklaar dat Satan die bron agter alle valse leerstellings is en dat hy van mense gebruik maak om sy dwaalleer te versprei.
2Kor.11:3 “Maar ek vrees dat, net soos die slang Eva deur sy listigheid bedrieg het, julle sinne so miskien bedorwe kan raak, vervreemd van die opregtheid teenoor Christus. 4 Want as iemand kom en ‘n ander Jesus verkondig as wat ons verkondig het, of as julle ‘n ander gees ontvang as wat julle ontvang het, of ‘n ander evangelie as wat julle aangeneem het, laat julle jul dit goed geval.”
2Kor.11:14 “En geen wonder nie! Want die Satan self verander hom in ‘n engel van die lig. 15 Dit is dus niks besonders wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van geregtigheid nie. Maar hulle einde sal wees volgens hulle werke.”

Alvorens die leerstellings wat deur die Sewendedag Adventiste Kerk verkondig met die skrifte vergelyk word, is dit belangrik om net kortliks hulle geskiedenis hier weer te gee.

Lees meer Sewendedag Adventiste Kerk, ‘n skriftuurlike perspektief. Deel 1

Stemreg, ʼn Verantwoordelikheid voor God

Ons woon in ʼn wêreld waarin ʼn felle geestelike stryd plaasvind. Deelnemers aan hierdie geestelike stryd sluit Engele (Heilige Engele en gevalle engele) en mense (gelowiges en ongelowiges) in. Hierdie stryd vind in die geestelike – en fisiese sfeer van die skepping plaas, sluit bymekaar aan en is met mekaar ineengestrengel. Indien ons nie hierdie feit in gedagte hou nie sal ons nie werklik verstaan wat in die wêreld om ons aangaan nie. Indien ons insig in hierdie opsig gebrekkig is sal ons ook nie die rol wat ons in hierdie stryd speel mooi verstaan nie. Daar is onsigbare magte wat poog om die mens se optrede in die fisiese realiteit te beïnvloed en indien ons nie hierdie feit onthou nie sal ons in ‘n verdraaide realiteit leef wat nie God se Wil vir ons is nie. God verwag dat ons in die ware realiteit leef en die Skrifte gee vir ons insigte aangaande die werklike realiteit wat ons nie daar sonder sou begryp nie. Indien ons in die Lig van God se Woord lewe sal dit verseker dat ons die regte besluite sal neem wat Hom sal verheerlik en verhoed dat Hy ons moet tugtig.

Lees meer Stemreg, ʼn Verantwoordelikheid voor God

Geloof, vergifnis en die vlieg in die salf

Opsigself is die aarde nie ʼn bose plek nie. Ja, daar vind baie bose dinge op aarde plaas, maar dit moet onthou word dat die wêreld nie minder of meer goddeloos is as die mense wat daarop woon nie. Goddeloosheid is menslike gesindhede en die bose optredes wat uit daardie gesindhede voortvloei en is niks anders as om aan die satan se waardesisteem te konformeer nie. Ons almal het ʼn vlieg in die salf. Met vlieg in die salf bedoel ek persone wat sake onnodiglik, en sonder oorsaak vir ons by die huis of werksplek moeilik maak. Dit kan medegelowiges, asook ongelowiges wees. In baie gevalle is ons nie in ʼn posisie om werklik enige iets aan so ʼn situasie te doen nie. Neem as voorbeeld ʼn persoon, of persone wat ander beskinder in stede daarvan om hulle werk te doen. Ek weet byvoorbeeld waar ʼn skinderbek direk daartoe aanleiding gegee het dat ʼn dame haar eie lewe geneem het. Baie het al a.g.v. teistering of skinder hul lewens geneem. Ander het weer die reg in hulle eie hande geneem en wat in baie gevalle selfs tot moord aanleiding gegee het. Getroue gelowiges ondervind soms nog meer druk juis omrede hulle getrou aan die Here wil bly en nie met hierdie soort dinge betrokke wil wees nie. Ons almal gaan, of het al in die verlede mense by die werk ontmoet wat ons beskinder of doodeenvoudig nie hulle pligte wil nakom soos wat hulle moet nie. Onredelike, en onbeskofte base of toesighouers is ʼn algemene verskynsel. ʼn Skriftuurlike perspektief, ons geloof, en die bereidwilligheid om vergifnis te skenk kan ons help om bo ons omstandighede uit te styg en God te behaag. Boonop sal dit verhoed dat ʼn persoon se emosionele toestand die oorhand oor hom kry en iets doen waaroor hy later spyt sal wees.

Lees meer Geloof, vergifnis en die vlieg in die salf

Kan die gelowige se naam uit die Boek van die Lewe verwyder word?

Baie mense wat die leerstelling verkondig wat verklaar dat ʼn gelowige die gawe van die ewige lewe kan verbeur, gebruik soms Openbaring 3:5 as bewys dat ʼn gelowige se naam uit die boek van die lewe verwyder kan word. Die teksgedeelte lees soos volg, naamlik:
Openb.3:5 “Wie oorwin, sal beklee word met wit klere, en Ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie, en Ek sal sy naam bely voor my Vader en voor sy engele. 6 Wie ʼn oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê.”
Die vraag is of bogenoemde teksgedeelte verklaar dat ʼn gelowige se naam uit die boek van die lewe verwyder kan word, en wat sou beteken dat iemand wat alreeds die evangelie geglo het, die gawe van die ewige lewe kan verbeur?

Lees meer Kan die gelowige se naam uit die Boek van die Lewe verwyder word?

Die Ewigheid

Voordat ons met hierdie uiters belangrike studie oor die ewigheid begin moet ek die leser versoek om die artikel “Die Dispensasies ‘n skriftuurlike perspektief” sorgvuldig deur te lees. Die verskillende dispensasies kan soos volg uiteengesit word, naamlik: 1. Die Dispensasie van Onskuld. 2. Die Dispensasie van menslike Gewete. 3. Die Dispensasie van menslike Owerheid. 4. Die Dispensasie van Belofte. 5. Die Dispensasie van die Wet. 6. Die Dispensasie van die Kerk/Genade 7. Die Dispensasie van die Koninkryk, wat die ewigheid inlei en waaroor hierdie studie handel. Streng gesproke is die ewigheid nie ‘n dispensasie nie maar die finale toestand wat in die nuwe skepping sal heers. In die boek Genesis merk ons waar God die heelal geskape het en ons merk ook hoedat sonde tydens die sondeval in die wêreld ingekom het. Wanneer ons aan die einde van die boek van Openbaring kom sien ons hoe die Here ‘n einde aan Satan, en alle goddeloosheid op aarde maak en hoe Hy ‘n nuwe hemel en aarde skape waarin geen vorm van boosheid ooit weer sal indring nie. Die ewigheid sal dus vry van enige vorm van goddeloosheid wees. God se skepping begin in perfeksie en word tot perfeksie herskep. Ook merk ons dat in die ewigheid die gevolge van die vloek op aarde heeltemal afwesig sal wees, en dat God ʼn einde aan die satan, asook die mensdom se rebellie sal maak. Indien ons die gebeure van die skepping, soos in Genesis gevind, met die nuwe skepping in die boek Openbaring vergelyk merk ons dat daar heelwat verskille is. Ons sien hoedat die eerste Adam in die tuin van Eden alles a.g.v. sy rebellie teen God verloor het en dat die laaste Adam alles aan die einde van Openbaring herwin het.

Lees meer Die Ewigheid

Verdere vraag rakende demone

Vraag: Hello Vic. Ek het ‘n vraag wat ek graag verklaring voor soek. “Watse gesag/ krag het Satan en/ of demone oor iemand, veral as dit kom by iemand se gedagtes of wat in hulle harte is?”

Wat ek hiermee bedoel:

-Ek weet dat die Here, Jesus Christus en die Heilige Gees alles van ‘n mens weet nog voordat daardie persoon in die Moederskoot gevorm is.

-Ek weet ook dat die Here weet wat ek dink en voel selfs die gedagtes wat ek self nog nie eers gedink het of gevoelens wat ek nog nie eers gevoel het.

Met dit gesê:

Het Satan, of ‘n demoon, beheer oor jou gedagtes? Kan Satan jou gedagtes/ denke binne dring of jou dinge laat doen buite jou beheer?

Van wat ek verstaan kan hy nie, andersins sou hy my die lelikste en ongoddelikste dinge laat doen het wat beteken dat ek nooit uit die donker put van skuldgevoelens sou kon ontsnap nie.

Watse tipe outoriteit/ toegang het Satan, en demone, tot iemand?

Soos ek, en baie ander Christene, groot gemaak is, glo ek dat omdat ek gevul is met die Heilige Gees, is daar nie plek vir ‘n demoon nie.

Lees meer Verdere vraag rakende demone

‘n Verdere vraag oor ras en volks-identitiet

Vraag: Goeie dag Vic. Ek het nog ʼn vraag asb. Ek het jou artikel oor Ras, die gelowige en haat gelees. Ek verstaan wat jy daarin skryf en stem saam met jou artikel. My vraag is oor rasse vermenging. Die Here het tog die nasies geskei en hulle verskillende tale gegee. Ons het groot geword dat rasse nie moet vermeng nie m.a.w. trou. Ek weet dit is ʼn sensitiewe onderwerp maar dis ook nie gemik op rassisme of rasse haat wat volgens my nie dieselfde is as rasse vermenging nie. Sal waardeer as u kan probeer antwoord.

Lees meer ‘n Verdere vraag oor ras en volks-identitiet