Sleutelwoord se argiewe: heiligmaking

God se wil vir alle mense op aarde

Baie mense wonder en vra wat God se wil vir hulle is. Met die skryf van hierdie artikel sal kortliks vanuit die Skrifte aan die leser ‘n aanduiding van God se wil weergegee word. Dit is my bede dat die gelowige met die lees van hierdie artikel beter in staat sal wees om God se wil vir Sy lewe te bepaal en dan daarvolgens te lewe. Hierdie artikel kan gerus saam met die artikel genaamd “Om God se wil te ken” bestudeer word. Ons kan nou gaan en die afsonderlike punte aangaande God se wil vir ons vanuit die Skrifte aanhaal en kortliks bespreek, naamlik:

Lees meer God se wil vir alle mense op aarde

Godsdiens vs Verlossing – dieskrifte.org

Het jy blote godsdiens of het jy verlossing? Dit is die vraag wat ons in hierdie studie moet beantwoord. Die antwoord op hierdie vraag het ewigdurende implikasies. Wanneer dit by die leerstelling van ons verlossing kom, is dit van uiterste belang dat ons die Skrifte reg sny, anders kan dit daartoe lei dat ons ‘n ander evangelie glo, wat op werke alleenlik, of Christus se voltooide werk aan die kruis plus werke gebaseer is om gered te word, of om gered te bly, wat in my beskeie opinie ‘n ander evangelie is. Iets waarteen die apostel Paulus ons ernstig gewaarsku het.
2Ti 2:15 “Lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as ‘n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny.”
Lees meer Godsdiens vs Verlossing – dieskrifte.org

Hindernisse wat toegewyde dissipelskap verhinder

Indien mens ‘n studie oor die vereistes van toegewyde dissipelskap vanuit die Bybel doen, sal mens opmerk dat by verre die grootste deel van die belydende Christendom hierdie leerstelling, of nie behoorlik verstaan nie, of dit dood eenvoudig ignoreer. Waar hierdie leerstelling van die Here afgewater, of selfs heeltemal ignoreer word, gaan dit ernstige implikasies in gelowiges se geestelike lewens meebring.
Luk 14:26 “As iemand na My toe kom en hy haat nie sy vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters, ja, selfs ook sy eie lewe nie, kan hy my dissipel nie wees nie. 14:27 En elkeen wat sy kruis nie dra en agter My aan kom nie, kan my dissipel nie wees nie.”
Indien woorde betekenis het, (en dit het) en mens lees en interpreteer die bostaande teksgedeelte net soos wat dit daar staan, kan daar geen misverstand wees nie. Die Here het presies geweet wat Hy gesê het en die implikasies daarvan is duidelik. Dissipelskap verg opofferings! Lees meer Hindernisse wat toegewyde dissipelskap verhinder

Heb 12:14 en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie

Vraag: Ek lees gereeld u skrywes op u webtuiste en stem met alles saam. Ek wil net weet of dit moontlik is vir ‘n gelowige (eerste fase/wedergebore) om te leef vir self en nie sy kruis elke dag op neem nie (tweede fase/heiligmaking) om nog in die lig van Heb. 12:14 hemel toe sal gaan. Ek sien so baie wat Jesus aanneem, maar tog nog voortgaan om vir hulleself te lewe soos hulle wil.

groete

Antwoord: Ek neem aan jy bedoel Heb. 12:14 en nie 12:4 nie. Ek gaan jou op grond van Heb. 12:14 antwoord. Indien jy Heb. 12:4 bedoel het laat my asb weet, want ek het probleme met my epos program gehad en weet nie of jy my epos gekry het nie. Lees meer Heb 12:14 en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie

Onderskeid tussen ‘n Gelowige en ‘n Dissipel

In ons poging om die Evangelie, van God se genade deur geloof alleen, teen die byvoeging van werke te beskerm, is dit van uiterste belang dat ons die woord van God reg sny. En juis om hierdie rede het die apostel Paulus, sy jong metgesel Timotheus, soos volg vermaan:
2Ti 2:15 “Lê jou daarop toe (studeer) om jou beproef voor God te stel as ‘n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny.”
Daarom behoort dit dan ook elke gelowige se doelwit te wees, om die Bybel vir homself te bestudeer om uit te vind wat die Here werklik aan hom wil sê. Om die verskil tussen ‘n gelowige en ‘n dissipel te kan onderskei vergemaklik die taak om die Bybel reg te verstaan. Ja, alle persone wat die Evangelie geglo het is gelowiges, maar nie alle gelowiges is dissipels nie. Daar is ‘n verskil. Met die skryf van hierdie artikel, sal gepoog word om hierdie onderskeid te demonstreer. (die leser word ten sterkste aangeraai om die artikel “Drie Fases van Verlossing” weer te lees, omrede hierdie artikels as een groot geheel by mekaar inskakel.) Lees meer Onderskeid tussen ‘n Gelowige en ‘n Dissipel

Heiligmaking op Grond van Genade deur Geloof. Deel 3

In die finale deel van hierdie reeks, van drie artikels, wat oor heiligmaking in die gelowige se lewe handel, sal die vierde en laaste vraag gestel en beantwoord word. Daar sal gepoog word om te demonstreer, dat die gelowige nie onder die wet vir die uitleef van die Christelike lewe is nie, maar onder genade, en behoort die gelowige se stand in Christus en die Heilige Gees, wat die bron van krag in en deur die gelowige vir ‘n heilige lewe is, die gelowige aanmoedig om sy fokus, in geloof, op Christus vir suksesvolle heiligmaking te vestig en nie op homself of die wet nie. Lees meer Heiligmaking op Grond van Genade deur Geloof. Deel 3

Heiligmaking op Grond van Genade deur Geloof. Deel 2

Inleiding: In deel een van hierdie reeks van drie artikels, wat oor heiligmaking in die gelowige se lewe, na aanvanklike wedergeboorte, handel het ons die eerste twee vra oor hierdie onderwerp gestel, asook beantwoord. Die eerste vraag was soos volg gestel: “ Vind heiligmaking op grond van genade deur geloof alleen plaas, of vind heiligmaking op grond van geloof plus goeie werke plaas?” Dit is vanuit die Skrifte bevestig, dat die gelowige nie in staat is, of oor die vermoë in homself beskik, om suksesvolle heiligmaking in sy eie lewe te bewerkstellig nie. Dit is gedemonstreer dat die gelowige van die Here Jesus Christus en die Heilige Gees afhanklik is om vrugte in sy lewe voort te bring. Al hierdie dinge bewerkstellig God op grond van Sy genade alleen, sonder dat die mens enige iets daartoe kan bydra. Werklike heiligmaking is nie deur geloof plus werke nie, maar deur geloof alleen in wat God in Sy genade sal voorsien! Die tweede vraag is soos volg gestel: “Bepaal die gelowige se werke sy posisie, of bepaal die gelowige se posisie sy werke?” In hierdie geval is daar ook vanuit die Skrifte gedemonstreer, dat ‘n gelowige se stand in Christus sy werke behoort te bepaal en dat die gelowige se werke nie sy posisie in Christus kan bepaal nie. Wie ‘n persoon in Christus is, behoort dus te bepaal hoe daardie persoon optree! (Vir ‘n volledige uiteensetting van hierdie waarhede, word die leser aangeraai om deel een van hierdie reeks van drie artikels te lees.) Voordat die laaste twee vra gesetel en beantwoord gaan word, sal ons weer vanuit die Skrifte demonstreer wat met ‘n persoon sal gebeur indien hy in sy eie krag heiligmaking in sy lewe wil bewerkstellig. Die apostel Paulus het aan ons ‘n voorbeeld vanuit sy eie lewe nagelaat, sodat ons nie dieselfde foute sou begaan en onsself frustreer nie. Lees meer Heiligmaking op Grond van Genade deur Geloof. Deel 2

Heiligmaking op grond van Genade deur Geloof. Deel 1

Inleiding: As dit by die kwessie van heiligmaking in die gelowige se lewe kom, dan word daar in die meeste gevalle ‘n baie groot klem op die gelowige se werke geplaas, en dit ten koste van die feit dat heiligmaking, net soos aanvanklike wedergeboorte, op grond van God se genade deur geloof sonder werke deur God bewerkstellig word, alhoewel daar van die gelowige verwag word om sy samewerking in die proses van heiligmaking te gee. (Vir ‘n meer omvangryke verduideliking van die verskillende fases van verlossing, word die leser aangeraai om die artikel “Drie Fases van Verlossing” te lees”) In hierdie artikel sal gepoog word om te demonstreer, dat as dit by heiligmaking in die gelowige se lewe kom, die klem op God se genade en op Christus en Sy voltooide werk aan die kruis geplaas moet word en nie op die gelowige se eie pogings tot goeie werke vir heiligmaking nie. Lees meer Heiligmaking op grond van Genade deur Geloof. Deel 1

Wat is die Ewige Lewe?

As dit by die bestudering van die term “ewige lewe” kom, dan dink baie mense dat die ewige lewe op ‘n gegewe tyd op ‘n tydskaal begin en dan vir ewig op daardie tydskaal voortduur. Hierdie omskrywing van die term “ewige lewe” is ook dan korrek, maar indien ons die term “ewige lewe” volgens die Bybel bestudeer, sal ons opmerk dat die ewige lewe meer as net ‘n ewige bestaan op ‘n tydskaal is, en sal hierdie wete ons help, om klaarblyklike weersprekings in die Bybel te versoen, en ons kennis en belewing van ons geestelike lewe verryk. Met die skryf van hierdie artikel sal gepoog word om te demonstreer, dat die ewige lewe nie net oor ‘n kwantitatiewe aspek beskik nie, maar ook oor ‘n kwalitatiewe aspek beskik en dat die twee verskillende aspekte saam die term “ewige lewe” omskryf. Lees meer Wat is die Ewige Lewe?