Sleutelwoord se argiewe: die duiwel

Die duiwel se aktiwiteite sover dit die gelowige aanbetref. Deel Sewe

In die laaste gedeelte van die reeks artikels, wat oor die duiwel se aktiwiteite, sover dit gelowiges aanbetref, handel gaan ons ‘n lys van feite en beginsels aan die leser voorhou, en dan God se metode van geestelike oorlogvoering, soos wat Hy dit in Sy woord aan ons gegee het, aan die leser voorhou. Ek is ook bewus van die feit dat baie van die stellings wat in hierdie artikel gemaak gaan word op mense se tone mag trap, en is ook bewus van die feit dat baie doelgerigte en eerbare gelowiges en Pastore van hierdie leerstellings verkondig, maar dit bly egter ons almal se plig om nederig te wees, ons Bybels te bestudeer, en waar nodig, die nodige aanpassings te maak. Hierdie stelling geld vir my ook, en ek is ook dan bereid om die nodige korreksies aan my leerstellings te maak indien enige persoon my vanuit die Skrifte kan oortuig dat ek verkeerd is. Nie een van ons is volmaak of alwetend nie, en derhalwe is daar altyd meer Skriftuurlike waarhede wat ons van God en mekaar kan leer!
Spr 27:17 “Yster slyp yster, so slyp die een mens die persoon van die ander.”
Dit bly egter ons almal se plig om getrou aan die Here en Sy woord te bly, maak nie saak wat dit ons dalk mag kos nie. Dit is ware dissipelskap! En daarom is dit belangrik om self die Bybel te bestudeer, en om self seker te maak of wat aan ons verkondig word, die waarheid volgens die Skrifte is. 
Hnd 17:10 “Daarop het die broeders dadelik in die nag Paulus en Silas na Beréa weggestuur. En toe hulle daar kom, het hulle na die sinagoge van die Jode gegaan. 17:11 En hierdie mense was edelmoediger as dié in Thessaloníka; hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang en elke dag die Skrifte ondersoek of hierdie dinge so was. 17:12 Baie van hulle het dan ook gelowig geword, en van die aansienlike Grieke ‘n groot aantal, vroue en manne.”
Bostaande beginsel om die Skrifte te ondersoek geld vir hierdie reeks artikels, asook die webtuiste dieskrifte.org as geheel.

Lees meer Die duiwel se aktiwiteite sover dit die gelowige aanbetref. Deel Sewe

Die duiwel se aktiwiteite sover dit die gelowige aanbetref. Deel 6

Dit moet in gedagte gehou word dat die Here Jesus Christus slegs van buite Sy wese deur die duiwel versoek kon word. Die duiwel het Hom genader met voorstelle wat bedoel was om Hom so ver te kry om teenstrydig met God die Vader se wil op te tree. Maar in teenstelling met ons, kon die Here Jesus Christus nie van binne Homself versoek word nie. Ons, as gevalle wesens, beskik huidiglik oor ‘n sonde natuur, wat tydens die sondeval bekom is, en word soms vanuit ons sonde natuur versoek sonder dat die duiwel ons enigsins versoek.
Mat 15:16 “maar Jesus sê: Is julle dan ook nog sonder verstand? 15:17 Begryp julle nog nie dat alles wat in die mond ingaan, in die maag kom en in die heimlikheid uitgewerp word nie? 15:18 Maar die dinge wat uit die mond uitgaan, kom uit die hart, en dit is dié wat die mens onrein maak. 15:19 Want uit die hart kom daar slegte gedagtes, moord, egbreuk, hoerery, diewery, valse getuienis, lastertaal. 15:20 Dit is hierdie dinge wat die mens onrein maak; maar om met ongewaste hande te eet, maak die mens nie onrein nie.”
En onthou, God versoek niemand met sonde nie, maar ons word eerder deur ons bose begeertes vanuit ons gevalle sonde natuur versoek.
Jak 1:13 “Laat niemand, as hy in versoeking kom, sê: Ek word deur God versoek nie. Want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek Hy niemand nie. 1:14 Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. 1:15 Daarna, as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde; en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort.”
Die Here Jesus Christus beskik egter nie oor ‘n sonde natuur nie, en derhalwe was daar niks binne in Hom wat daartoe sou bydra dat Hy vanuit hierdie posisie deur die duiwel versoek sou word nie.
Joh 14:30 “Ek sal nie veel meer met julle spreek nie; want die owerste van hierdie wêreld kom en het aan My niks nie.
1Jo 3:5 En julle weet dat Hy verskyn het om ons sondes weg te neem, en geen sonde is in Hom nie.”

Lees meer Die duiwel se aktiwiteite sover dit die gelowige aanbetref. Deel 6

Die duiwel se aktiwiteite sover dit die gelowige aanbetref. Deel 5

Voordat ons met hierdie studie begin, word die leser ten sterkste aangeraai om eerstens die voorafgaande artikels oor die duiwel se aktiwiteite in hierdie reeks te lees, om sodoende ‘n volledige raamwerk waarin hierdie versoekinge van Christus in plaasgevind het te bekom.

Die versoeking om Homself van die tempel af te werp en deur die volk as hulle Messias aanvaar te word:
Luk 4:9 “Toe bring hy Hom na Jerusalem en stel Hom op die dak van die tempel en sê vir Hom: As U die Seun van God is, werp Uself hiervandaan neer. 4:10 Want daar is geskrywe: Hy sal sy engele bevel gee aangaande U om U te bewaar, 4:11en hulle sal U op die hande dra, sodat U nie miskien u voet teen ‘n klip stamp nie.”
Opmerking: Met bogenoemde versoeking, versoek die duiwel die Here, deur om Hom so ver te kry om Sy Messiasskap, deur middel van ‘n skouspelagtige wonderteken aan die Jode te demonstreer en daardeur hulle erkenning van Hom as hulle beloofde Messias te bewerkstellig. Indien mens ingedagte hou dat die tempel op plekke tussen 121 meter en 182 meter hoog kon wees, en indien die Here skielik vanaf die tempel dak tussen die Jode wat in die tempel diens verrig het, asook diegene wat daar aanbid het, te lande sou kom, sou dit bo enige twyfel aan hulle bewys het dat die Here hulle beloofde Messias was. Veral indien die Here tussen hulle op Sy voete te lande sou kom, sonder om enige beserings op te doen, en sodoende sou die Here Jesus Christus Sy ewige Seunskap aan die volk kon demonstreer en deur hulle aanvaar word. Lees meer Die duiwel se aktiwiteite sover dit die gelowige aanbetref. Deel 5

Die duiwel se aktiwiteite sover dit die gelowige aanbetref. Deel drie

Noudat ons ‘n behoorlike agtergrond ten opsigte van die duiwel se aktiwiteite in die vorige twee artikels weergegee het, kan ons nou ‘n studie van die Here Jesus Christus se versoeking in die woestyn doen, om sodoende ‘n beter idee te kry van hoe Satan te werk gaan wanneer hy poog om iemand met sonde te verlei. Die Skrifte stel dit baie duidelik dat die versoeking van Christus, deur die duiwel, binne die raamwerk van God se wil, plaasgevind het. Maar voordat daar enigsins oor hierdie feit uitgebrei word, gaan die betrokke teksgedeelte eerstens aanhaal en dan bespreek word. Lees meer Die duiwel se aktiwiteite sover dit die gelowige aanbetref. Deel drie

Die duiwel se aktiwiteite sover dit die gelowige aanbetref. Deel 2

Soos wat ons alreeds in deel een van hierdie studie gedemonstreer het, is die duiwel ons versoeker (Mat. 4:3; 1Thess. 3:5) Hy het die mensdom van die begin af, kort nadat God hulle geskape het, alreeds versoek en verlei. (Gen. 3:1-7) Met Sy eerste koms is die Here (Seun van die mens, volkome God en volkome mens) ook aan die Duiwel se pogings om Hom te verlei blootgestel, alhoewel die Here Jesus Christus nooit gesondig het nie. (Die Here Jesus Christus is die God-mens, volkome God en volkome mens en as sulks is Hy sondeloos.) Deurdat Hy volkome menslike liggaam by Sy Godheid gevoeg het, sonder om enigsins Sy Godheid, asook enige attribute van Sy Godheid, prys te gee, het Hy as mens niks gedoen wat Sy Hemelse Vader nie sou goedkeur nie. As ‘n Jood, wat onder die wet gelewe het, het Hy nooit die wet oortree nie, maar deur Sy sondelose lewe het Hy volkome die wet vervul.
Mat 5:17 “Moenie dink dat Ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul.”
Onthou, alles wat nie tot eer van God, en binne die raamwerk van God se wil gedoen word nie is sonde, en daarom het die Here Jesus Christus ten alle tye die glorie van God uitgedra en alles tot eer van Sy Vader gedoen.
Joh 8:29 “En Hy wat My gestuur het, is met My; die Vader het My nie alleen gelaat nie, omdat Ek altyd doen wat Hom welgevallig is.” Lees meer Die duiwel se aktiwiteite sover dit die gelowige aanbetref. Deel 2

Die Duiwel se aktiwiteite sover dit die gelowige aanbetref. Deel 1

Indien ons ‘n deeglike kennis van Satan se werkwyses rakende gelowiges ken en verstaan, sal dit tot ‘n groot mate verhoed dat ons deur hom om die bos gely word en verhoed dat ons in die strikke van sy listige planne val. Die apostel Johannes omskryf nie verniet die Duiwel as die bose een nie. (Joh. 17:15; 5: 18-19) Sy bose karakter, wat deur die titels en name wat aan hom gegee weerspieël word, deurweek die hele wêreld, omrede hy binne die raamwerk van God se soewereine plan, toegelaat is om tydelike bekeer oor die hele wêreld te bekom. (Neem egter kennis dat die feite soos hierbo genoem geensins as bewys dien dat die gelowige deur Satan beset kan word nie. Die gelowige kan nie deur bose geeste beset word nie.) In Openb. 12:3 word die Duiwel as die draak omskryf, en dien dit as waarskuwing dat die gelowige op ‘n geweldadige, verbete en verwoestende wyse deur Satan aangeval kan word. Omrede die Duiwel ‘n hoogs intelligente en kragtige wese is ( wat baie sterker en slimmer as enige mens is) is hy in staat om sy taktiek en planne sodanig aan te pas, wat elke persoon se swak en sterkpunte in ag neem, waardeur hy sal verseker dat hy die beste kans het om die oorwinning oor sy teiken te behaal. Wanneer die omstandighede dit vereis, sal hy van taktiek verander en homself as ‘n engel van die lig voordoen en so sal hy heel aantreklik en goedgesind voorkom.
2Ko 11:14 “En geen wonder nie! Want die Satan self verander hom in ‘n engel van die lig.”
Dus beskik die duiwel oor die vermoeë om sy teenstanders op verskeie wyses aan te val en gewoonlik op grond van ‘n plan wat spesifiek vir ‘n gegewe situasie of ‘n spesifieke persoon uitgewerk is.

Lees meer Die Duiwel se aktiwiteite sover dit die gelowige aanbetref. Deel 1

Satan

Voordat ons met hierdie studie begin, wil ek net die leser vooraf waarsku en om verskoning vra, omrede ek sekere teksgedeeltes soms herhaal. Ek doen dit egter om so ver moontlik die Satan se werkwyses en sy attribute duidelik oor te dra, en dit vir die leser makliker wil maak, deurdat ek die betrokke teksgedeeltes aanhaal en hier weergee, sodat die leser dit direk van die artikel af kan lees. Ek versoek egter die leser om sy eie Bybel byderhand te hou en alles wat ek hier weergee self met die Bybel te vergelyk. Die leser word ook aangeraai om die artikels “Die leerstelling van gevalle engele” asook “Die leerstelling van die Heilige engele ” te lees. Lees meer Satan